15 mar
Javni razpis za mlade raziskovalce 2024

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

Ste dinamični in imate radi nove izzive?

Imate željo svojo akademsko in karierno pot po zaključenem študiju nadaljevati na podiplomskem študiju in z zaposlitvijo, poleg odličnih strokovnih znanj pridobiti tudi veščine komunikacije in vodenja ter nadalje imeti odprto pot za delo tako na drugih inštitutih kot tudi pri partnerjih v industriji?

Bi vas veselilo delo s fleksibilnim delovnim časom v stimulativnem mednarodnem delovnem okolju z možnostjo strokovnega in osebnega razvoja?

Radi delate v prijetni ekipi in prispevate svoj košček sestavljanke k odličnemu poslovanju družbeno odgovornega delodajalca, ki ceni sodelavce in skrbi za njihov osebni razvoj?

Če ste na vprašanja odgovorili z »DA«, boste veseli novice, da na osnovi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23), Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22, 144/22 in 79/23), Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti  Uradni list RS, št. 87/22 in 103/22 – popr.) ter Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev na NIB,

 

 
objavlja

"JAVNI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE (m/ž)"


Rok oddaje ponudb: 5.4.2024

 

Razpisujemo možnost podiplomskega usposabljanja mladih raziskovalcev pri naslednjih mentorjih/icah v navedenih programskih skupinah:

 • Doc. dr. Danilo Bevk v programski skupini Struktura in funkcija ekosistemov
 • Dr. Alexandra Bogožalec Košir v programski skupini Biotehnologija in sistemska biologija rastlin
 • Dr. Denis Kutnjak v programski skupini Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki
 • Dr. Nataša Mori v programski skupini Struktura in funkcija ekosistemov
 • Dr. Matjaž Novak v programski skupini Ekotoksikologija, toksikološka genomika in karcenogeneza
 • Doc. dr. Tinkara Tinta v programski skupini Raziskave obalnega morja
 • Doc. dr. Anže Županič v programski skupini Biotehnologija in sistemska biologija rastlin

 

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;
 • še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;
 • kandidat za mladega raziskovalca lahko vstopi v sistem financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev najkasneje štiri leta po zaključku študijskega programa druge stopnje

oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje (upošteva se leto zaključka), in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa, doseženega v tujini. Obdobje iz prejšnjega stavka se lahko podaljša zaradi upravičenih odsotnostih;

 • ima praviloma povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00. Za študente, ki so študij zaključili v tujini – primerljiv ekvivalent, če ga je možno pridobiti, sicer vsaj priporočilo mentorja;

Izbrani mladi raziskovalci, ki ob prijavi na razpis še ne bodo imeli zaključenega študijskega programa druge stopnje, morajo študij zaključiti najkasneje do 15. septembra tekočega leta.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite najkasneje do 5. aprila 2024 po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si. V sporočilu obvezno navedite, h katerem mentorju se prijavljate.

Prijavi priložite tudi svoj CV, dokazila o opravljenih izpitih in povprečnih ocenah na l. in ll. stopnji študijskega programa ter opis morebitnega dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu.

Upoštevali bomo le vloge, ki bodo prispele na naslov v navedenem roku.

Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni po elektronski pošti na naslov, naveden v vlogi.

Več o usposabljanju pri posameznih mentorjih:

Naslov: Vpliv čebelarjenja na divje opraševalce

Programska skupina: Struktura in funkcija ekosistemov (P1-0255)

Mentor: doc. dr. Danilo Bevk

Naziv področja: Biologija

Razpisujemo mesto mlade/ga raziskovalke/ca, ki bo vključen/a v dinamično raziskovalno skupino Oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov. Raziskovalna skupina je interdisciplinarno usmerjena in vključuje mednarodno uveljavljene raziskovalce. Naše raziskave so osredotočene na pestrost, ekologijo, monitoring in varovanje opraševalcev ter uporabo opraševalcev v kmetijstvu.

Mladi/a raziskovalec/ka bo raziskovalno delo opravljal/a z uporabo sodobne terenske opreme in v laboratorijih z najmodernejšo raziskovalno opremo. Tekom svojega dela bo sodeloval/a pri nacionalnih in mednarodnih projektih in sodeloval z domačimi in tujimi partnerji. Preko dela, z raziskovalnimi obiski v tujini in z udeležbo na različnih delavnicah bo kandidatu/ki omogočen razvoj veščin, potrebnih za samostojno raziskovalno delo po zaključku doktorata, prepoznavnost na mednarodnem nivoju in dobra zaposljivost.

Od kandidata/ke pričakujemo željo po terenskem in raziskovalnem delu z opraševalci, fizično kondicijo za opravljanje terenskega dela, znanstveno radovednost, samoiniciativnost, sposobnost pisanja znanstvenih objav, kritično presojo, sposobnost timskega dela in natančnost. Zaradi dela v okviru mednarodnih sodelovanj je zaželeno dobro znanje angleškega jezika. Pričakujemo izobrazbo biološke ali druge sorodne smeri, zaželene so izkušnje z laboratorijskim in terenskim delom ter poznavanje opraševalcev ter čebelarstva. Predvideno raziskovalno delo bo povezovalo različna področja, predvsem ekologijo, kmetijstvo in čebelarstvo. Program usposabljanja mladega raziskovalca/ke in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbranim/o kandidatom/ko.

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov v Ljubljani.

Informacije: dr. Danilo Bevk, e-naslov: danilo.bevk@nib.si


Naslov: Razvoj naprednih merilnih pristopov in referenčnih materialov za izboljšanje natančnosti pri identifikaciji in kvantifikaciji mikroorganizmov

Programska skupina: Biotehnologija in sistemska biologija rastlin (P4-0165)

Mentorica: dr. Alexandra Bogožalec Košir

Naziv področja: Biotehnologija / Meroslovje

Razpisujemo mesto mladega/e raziskovalca/ke, ki bo vključen/a v dinamično okolje skupine Bakteriologija & Meroslovje. Interdisciplinarna skupina, ki vključuje biologe, mikrobiologe, biokemike in biotehnologe, raziskuje raznolike teme, ki vključujejo raziskave povzročiteljev bolezni pri rastlinah, človeku in živalih, njihovo biologijo, raznolikost in določanje oz. diagnostiko (identifikacija in kvantifikacija). Smo eksperti na področju razvoja molekularnih metod, in smo med vodilnimi evropskimi meroslovnimi laboratoriji na področju merjenja nukleinskih kislin. Na raziskovalna in diagnostična vprašanja odgovarjamo z uporabo najmodernejših metod, kot so kvantitativna in digitalna PCR, elektronska mikroskopija, visokozmogljivo sekvenciranje in bioinformatika. Skupina je vključena v različne evropske projekte in mreže, ki omogočajo izmenjavo podatkov in gostovanje v evropskih laboratorijih.

Raziskovalno delo bo kandidat/ka izvajal/a v laboratorijih, opremljenih z najmodernejšo raziskovalno opremo, ter v sodelovanju s kolegi iz vodilnih raziskovalnih inštitucij iz Slovenije in tujine. Skozi aktivno sodelovanje in udeležbo na raznolikih delavnicah bo kandidat/ka pridobil/a širok nabor veščin, ključnih za uspešno kariero po doktoratu, vključno s sposobnostmi kritičnega razmišljanja, poročanjem in komuniciranjem prilagojenim različni publiki, timskim delom, projektnim načrtovanjem in vodenjem ter poznavanjem sistema kakovosti.

Od kandidata/ke pričakujemo vedoželjnost, samoiniciativnost, zanesljivost, zdravo kritično presojo in sposobnost timskega dela. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran/a tudi za sodelovanje z raziskovalnimi laboratoriji v tujini in dodatno usposabljanje v tujini. Zaradi dela v okviru mednarodnih sodelovanj je nujno dobro znanje angleškega jezika. Pričakujemo izobrazbo biotehnološke, biokemijske, mikrobiološke, biološke ali druge sorodne smeri. Zaželene so izkušnje z delom v molekularnem ali drugih podobnih laboratorijih. Raziskovalno delo bo usmerjeno v razvoj pristopov za direktno in posredno identifikacijo in kvantifikacijo mikroorganizmov kot osnova za standardizacijo in harmonizacijo molekularne diagnostike v okviru koncepta »Eno Zdravje«. Delo bo obsegalo analize s klasičnimi in naprednimi analitskimi tehnikami mikrobiologije in molekularne biologije kot so mikroskopija (fluorescenčna, elektronska), štetje celic na ploščah, pretočna citometrija, kvantitativna in digitalna PCR, sekvenciranje, ter interpretacijo rezultatov in razvoj novih meroslovnih pristopov, vse z namenom reševanja aktualnih problemov. Program usposabljanja mladega raziskovalca in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbranim/o kandidatom/ko.

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani.

Informacije: dr. Alexandra Bogožalec Košir, e-naslov: alexandra.bogozalec@nib.si.


Naslov: Raziskave raznolikosti, preživetja, evolucije in vloge virusov v ekosistemih

Programska skupina: Okoljska in aplikativna virologija: virusi, prijatelji in sovražniki (P4-0407)

Mentor: Doc. dr. Denis Kutnjak

Naziv področja: Biotehnologija

Najavljamo prosto mesto mladega_e raziskovalca_ke, ki bo vključen v dinamično in svetovno uveljavljeno skupino virologov in molekularnih biologov. Skupina je sestavljena interdisciplinarno in vključuje biologe, mikrobiologe, biokemike, biotehnologe, strokovnjake s področja varstva rastlin in druge profile. V skupini raziskujemo raznolike teme, ki segajo od biologije, raznolikosti, evolucije, epidemiologije in diagnostike mikrobov, do razvoja in validacije orodij za njihovo zaznavanje. Raziskovalna in diagnostična vprašanja naslavljamo z uporabo najmodernejših metod, kot so kvantitativna in digitalna PCR, LAMP, elektronska mikroskopija, visokozmogljivo sekvenciranje in bioinformatika. Naše raziskave so usmerjene v patogene mikrobe na rastlinah pa tudi pri človeku in živalih, okoljsko virologijo in virusno ekologijo (raziskave virusov v okoljskih vzorcih, zlasti v vodah), antivirusno delovanje spojin ter razvoj nekemičnih načinov odstranjevanja virusov iz vodnih vzorcev. Smo del evropskega referenčnega laboratorija za viruse in fitoplazme na rastlinah. V času pandemije SARS-CoV-2 smo vzpostavili nacionalni monitoring SARS-CoV-2 in njegovih skrb vzbujajočih različic v vzorcih odpadne vode.

Raziskovalec_ka bo raziskovalno delo opravljal_a v laboratorijih z najmodernejšo raziskovalno opremo v okviru novozgrajenega biotehnološkega stičišča NIB, z vzpostavljenim sistemom kakovosti in s sodelavci, ki prihajajo iz Slovenije in mednarodnega okolja. Sodeloval_a bo pri mednarodnih projektih ter z najboljšimi raziskovalnimi inštitucijami v Sloveniji in tujini ali z visokotehnološkimi slovenskimi in tujimi podjetji, ki so naši partnerji. Preko dela in z udeležbo na različnih delavnicah bo kandidat_ka osvojil_a tudi veščine, ki omogočajo uspešno kariero po zaključku doktorata, dobro zaposljivost in osebno rast, med drugim: sposobnosti za kritično razmišljanje, različnim javnostim prilagojeno poročanje in komuniciranje, timsko delo, projektno načrtovanje in vodenje, poznavanje sistema kakovosti in podobno.

Od kandidata_ke pričakujemo željo po raziskovanju nepoznanega, ustvarjalnost, samoiniciativnost, zdravo kritično presojo, sposobnost timskega dela, zanesljivost in pozitivno naravnanost. Zaradi dela v okviru mednarodnih sodelovanj je nujno dobro znanje angleškega jezika. Pričakujemo izobrazbo biološke, mikrobiološke, biokemijske, biotehnološke, (bio)informatske ali druge sorodne smeri. Zaželene so izkušnje z delom v molekularnem laboratoriju ali izkušnje z analizami večjih podatkovnih setov z bioinformatskimi ali statističnimi metodami. Predvideno raziskovalno delo bo povezovalo znanja različnih področij znanosti, predvsem pa virologije, biotehnologije in bioinformatike. Raziskave bodo usmerjene v razumevanje raznolikosti, preživetja, evolucije in vloge virusov v ekosistemih. Pri tem bo raziskovalec_ka uporabljal nabor klasičnih in sodobnih pristopov virologije in molekularne biologije, kot so npr. visokozmogljivo sekvenciranje (Illumina, Oxford Nanopore Technologies) s sledečo bioinformatsko analizo podatkov, kvantitativna in digitalna PCR, elektronska mikroskopija ter biološki testi infektivnosti. Program usposabljanja mladega_e raziskovalca_ke in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbranim_o kandidatom_ko, glede na aktualne smeri raziskav v raziskovalni skupini.

Mladi_a raziskovalec_ka bo opravljal_a delo na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani.

Informacije: dr. Denis Kutnjak, e-naslov: denis.kutnjak@nib.si


Naslov: Razumevanje regionalnih in lokalnih vzorcev podzemne biodiverzitete v luči podnebnih sprememb

Programska skupina: Struktura in funkcija ekosistemov (P1-0255)

Mentorica: dr. Nataša Mori; so-mentor: dr. David Stanković

Področje: Molekularna ekologija

Na Oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov (EKOS) na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) v Ljubljani razpisujemo delovno mesto mladega raziskovalca. Razpisana tema doktorske naloge je širše povezana z raziskovalnimi temami oddelka, ki naslavljajo evolucijska in ekološka vprašanja kot podporo razumevanju biodiverzitetnih vzorcev v prostoru in času. Mentorja doktorske naloge sta strokovnjaka na področju ekologije podzemnih voda ter ekoloških raziskav s pomočjo molekularnih pristopov.

Napovedovanje vzorcev pojavljanja biodiverzitete je postalo ključna prioriteta v luči globalne biodiverzitetne in okoljske krize. Slovenija je ena od globalnih vročih točk biodiverzitete podzemnih voda. Kraški vodonosniki v Dinarski regiji se ponašajo z več kot stoletno zgodovino raziskav, medtem ko so medzrnski vodonosniki, ki se raztezajo v osrednjih in drugih delih Slovenije, slabše raziskani. Spremembe v kakovosti in količini podzemne vode zaradi podnebnih sprememb in človekovih vplivov posledično vplivajo tudi na podzemno biodiverziteto. Porečje reke Save je največje porečje v Sloveniji in vključuje vse tri glavne tipe vodonosnikov (tj. kraški, razpoklinski, medzrnski). S svojo dolžino - 221 km predstavlja reka Sava najobsežnejši, medsebojno povezan medzrnski podzemni habitat v Sloveniji, zato je dober model za preučevanje vzorcev pojavljanja podzemne biodiverzitete na regionalni ravni. Splošni cilj razpisane doktorske naloge je uporaba klasičnih in novih (tj. molekularnih) pristopov na področju ekologije podzemne vode za boljše razumevanje in napovedovanje vzorcev pojavljanja podzemne biodiverzitete. Izbran kandidat bo vključen v raziskovalno skupino EKOS, ki se ukvarja z ekološkimi raziskavami podzemnih habitatov, razvojem protokolov za ocenjevanje biodiverzitete podzemnih voda z uporabo metabarkodiranja okoljske DNA (eDNA) ter razvojem prostorskih modelov za pojasnjevanje in napovedovanje vzorcev podzemne biodiverzitete na regionalni ravni. Doktorski program bo razvit v sodelovanju z izbranim kandidatom, in usklajen z raziskovalnimi cilji oddelka EKOS. Kandidatu bo ponujena priložnost sodelovanja z mednarodnimi raziskovalnimi skupinami prek obstoječih raziskovalnih projektov, kot je DarCo - Vertikalna dimenzija ohranjanja: stroškovno učinkovit načrt za vključitev podzemnih ekosistemov v agende ohranjanja biotske raznovrstnosti in podnebnih sprememb po letu 2020.

Za delovno mesto iščemo kandidata z izkušnjami na področju poznavanja molekularnih pristopov v ekologiji, bioinformatike in/ali analiz s pomočjo GIS orodij, strastjo do raziskovanja, kreativnostjo, iniciativo ter sposobnostjo dela v interdisciplinarni in mednarodni ekipi. Osnovne zahteve vključujejo obvladovanje angleščine, kritično razmišljanje, zanesljivost in pozitiven pogled na delo. Delovno mesto vključuje tudi terensko delo, potovanja v tujino, obiske tujih raziskovalnih laboratorijev in udeležbe na konferencah, delavnicah in sestankih projektov, zato je pripravljenost za zgoraj omenjene aktivnosti zelo pomembna.

Doktorski študent bo izvajal svoje delo na Oddelku za organizme in ekosisteme Nacionalnega inštituta za biologijo v Ljubljani.

Informacije: Nataša Mori, e-pošta: natasa.mori@nib.si


Naslov: Razvoj novih in vitro metodoloških pristopov za določanje genotoksičnega delovanja kemikalij in nanodelcev

Programska skupina: Ekotoksikologija, toksikološka genomika in karcenogeneza

Mentor: dr. Matjaž Novak; so-mentorica: dr. Katja Kološa

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka, v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov ter mrež.

Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo biološke, mikrobiološke, biokemijske, biotehnološke, farmacevtske, oz. sorodnih smeri. Pomembno bo upoštevan kriterij izkušenj sodelovanja pri raziskovalnem delu, zlasti na področjih toksikologije, celične in molekularne biologije ter razvojem novih metodoloških pristopov v genetski toksikologiji. Zaželena je sposobnost dela v skupini, komunikacijske sposobnosti, samoiniciativnosti, sposobnosti posredovanja rezultatov in pisanja znanstvenih objav ter kvalitetno znanje angleškega jezika. Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da je zainteresiran/a tudi za sodelovanje z raziskovalnimi laboratoriji v tujini in dodatno usposabljanje v tujini.

Raziskave bodo usmerjene v razvoj novih in vitro metodoloških pristopov za določanje (geno)toksičnega delovanja kemikalij in nanodelcev ter proučevanju njihovih mehanizmov delovanja. V raziskavah bodo uporabljene klasične metode genetske toksikologije nadgrajene z novimi pristopi molekularne biologije na klasičnih in naprednih in vitro 3D celičnih modelih. Delo bo vezano na potekajoče projekte. Študijski del bo predvidoma potekal na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko / kandidatom.

Informacije: dr. Matjaž Novak in dr. Katja Kološa,e-pošta: matjaz.novak@nib.si in katja.kolosa@nib.si


Naslov: Raziskave strukture in funkcije mikrobioma morskih organizmov

Programska skupina: Raziskave obalnega morja (P1-0237)

Mentorica: doc. dr. Tinkara Tinta

Naziv področja: Biologija

Razpisujemo mesto mladega/e raziskovalca/ke, ki bo vključen/a v dinamično, interdisciplinarno in mednarodno raziskovalno okolje Morske biološke postaje Piran (MBP), kjer potekajo raziskave iz področja fizikalne, kemijske in biološke oceanografije. Skupino MBP sestavljajo raziskovalci in strokovni sodelavci, ki so uveljavljeni tako v domačem kot v tujem raziskovalnem prostoru, in so aktivno vpeti v različne mednarodne raziskovalne mreže, ki omogočajo pretok znanja, podatkov in gostovanje v najodličnejših laboratorijih, ki delujejo na področju raziskav morja, tako v evropi kot širše po svetu. Laboratoriji MBP so opremljeni z moderno raziskovalno opremo, ki skupaj z lastnim infrastrukturnim centrom, omogočajo uporabno sodobnih in naprednih metod in pristopov pri raziskavah morja. Sodelavci MBP sodelujejo v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih in se s svojim znanjem in znanstvenimi objavami postavljajo ob bok najbolj eminentnim svetovno uveljavljenim inštitucijam, ki delujejo na področju raziskav morja. Rdeča nit raziskav skupine MBP je globje razumevanje strukturnih in funkcionalnih elementov biodivezitete in njenih osnovnih zakonitosti in mehanizmov, saj ima le-ta ključno vlogo pri ohranjanju zdravja morski ekosistemov in njihovih storitev. Zato da bi bolje razumeli gonilne sile sprememb v morskem okolju v dobi antropocena izvajamo raziskave na različnih nivojih – od genov do ekosistemov.

Znotraj MBP bo kandidat/ka vključena v raziskovalno skupino, ki deluje na področju morske mikrobne ekologije s poudarkom na raziskavah vplivov različnih naravnih in antropogenih dejavnikov na strukturo in funkcijo obalnega mikrobioma. Skupina pri svojih raziskavah uporablja najsodobnejša orodja – od metod na osnovih mikroskopije do omskih pristopov (od genov do proteinov), s pomočjo visokozmogljivega sekvenciranja in najsodobnejši bioinformatskih orodji, ter seveda klasičnih metod morske mikrobne ekologije v kombinaciji z analizami organskih in anorganskih hranil v morju. Predvideno bo raziskovalno delo mlade/-ga raziskoval-ca/-ke osredotočeno na raziskave strukture in funkcije mikrobioma različnih morskih organizmov (t.j., različnih predstavnikov želatinoznega zooplanktona, koral, morskih trav etc), s poudarkom na odnosu med potencialnimi patogenimi predstavniki mikrobioma in njihovim gostiteljem, v kontekstu klimatskih sprememb in antropogenih pristiskov na obalne morske ekosisteme. Program usposabljanja mladega/e raziskovalca/ke in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbranim/o kandidatom/ko, glede na aktualne smeri raziskav v raziskovalni skupini. Pri tem bo mlad-i/a raziskoval-ec/-ka uporabljal nabor klasičnih in najsodobnejših metod in orodji mikrobiologije, molekularne biologije in bioinformatike ter sodeloval z vrhunskimi raziskovalci, ki so del dobro razvite mednarodne mreže laboratorijev, s katerimi skupina aktivno sodeluje pri svojih raziskavah. Pričakuje se, da bo v sklopu usposabljenja kandidat/-ka bil/-a pripravljena na napotitev na krajša ali daljša izpopolnjevanja v raziskovalnih laboratorijih v tujini. V sklopu usposabljanja bo kandidat/-ka osvojil/-a tudi veščine, ki omogočajo uspešno kariero po zaključku doktorata, dobro zaposljivost in osebno rast, med drugim: sposobnost vključevanja v različna delovna okolja, sodelovanje v interdisciplinarnih in mednarodnih raziskovalnih ekipah, različnim javnostim prilagojeno poročanje in komuniciranje znanosti, projektno načrtovanje in vodenje. Od kandidat-a/-ke tako pričakujemo željo po raziskovanju, ustvarjalnost, samoiniciativnost, sposobnost dela v interdisciplinarnem mednarodnem timu, dobro znanje angleškega jezika, zdravo kritično presojo, zanesljivost in pozitivno naravnanost. Zaradi potencialnega gostovanja v raziskovalnih laboratoriji v tujini ter udeležbe na kongresih, delavnicah in projektnih sestanki je dobrodošla želja po potovanjih. Zaželjena je izobrazba naravoslovne smeri, predvsem iz področja mikrobiologije, molekularne biologije, biokemije, bioinformatike/informatike ali druge sorodne smeri. Zaželjene so tudi izkušnje z delom v molekularnem laboratoriju in/ali izkušnje z analizami večjih podatkovnih setov z bioinformatskimi ali statističnimi orodji.

Mladi_a raziskovalec_ka bo opravljal/a delo na Morski biološki postaji Piran, Nacionalni Inštitut za biologijo, v Piranu.

Informacije: doc. dr. Tinkara Tinta, tinkara.tinta@nib.si

 

Naslov: Razvoj modularnega digitalnega dvojčka za modelne rastlinske organizme

Programska skupina: Biotehnologija in sistemska biologija rastlin (P4-0165)

Mentor: Doc. dr. Anže Županič

Naziv področja: Biotehnologija

Razpisujemo mesto za doktorskega študenta, ki se bo pridružil naši multidisciplinarni in mednarodni raziskovalni ekipi v skupini za sistemsko biologijo na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB) v Ljubljani. Naša skupina je med svetovno vodilnimi raziskovalnimi skupinami na področju sistemske biologije rastlin, pri čemer nas odlikuje uporaba naprednih eksperimentalnih in računalniških tehnik in močna vpetost v mednarodne raziskovalne mreže. Naša ekipa vrednoti ustvarjalnost in zavezanost znanstveni odličnosti, in nudi podporno okolje za ambiciozne mlade raziskovalce, ki si želijo prispevati k napredku na področju biologije rastlinskih sistemov.

Naši trenutni projekti se osredotočajo na odzivanje rastlin na različne stresne dejavnike v spreminjajočem se okolju, ter na razvoj računalniških orodij, ki bodo pomagala pri oblikovanju rastlin, prilagojenih novim okoljskim realnostim. Razvili smo že več baz podatkov in računalniških modelov, ki opisujejo rastline pod stresom in sedaj začenjamo novo fazo v našem raziskovalnem deli: razvoj računalniškega sistema za simulacijo življenja rastlin na različnih ravneh, od celičnih procesov do vedenja in interakcij z okoljem. Izbrani kandidat bo imel pomembno vlogo pri računalniškem modeliranju, bioinformatiki in strojnem učenju v naši skupini. Delo bo vključevalo razvoj računalniških modelov za razumevanje molekularnih odzivov rastlin in analizo velikih podatkovnih zbirk. Doktorski program bo prilagojen interesom izbranega kandidata in bo omogočal tesno sodelovanje z eksperti naše skupine in našimi mednarodnimi partnerji.

Iščemo motiviranega kandidata z odličnimi matematičnimi in računalniškimi veščinami, strastjo do raziskovanja in sposobnostjo dela v večdisciplinarnem in mednarodnem okolju, ali kandidate z možnim biološkim ozadjem in željo po uporabi najnovejših računalniških orodji za reševanje bioloških vprašanj. Pomembno je dobro znanje angleščine, kritično razmišljanje in zanesljivost. Delo lahko vključuje potovanja, udeležbo na konferencah in sestankih, zato je fleksibilnost pri potovanjih zaželena. Kandidati naj imajo ustrezno izobrazbo iz naravoslovja, matematike, fizike, inženirstva, vedah o življenju ali sorodnih področij.

Doktorski študent bo delal na Oddelku za biotehnologijo in sistemsko biologijo NIB v Ljubljani.

Informacije: Dr. Anže Županič, e-naslov: anze.zupanic@nib.si