04 jun
Iščemo nove okrepitve: "JAVNI RAZPIS ZA MLADEGA RAZISKOVALCA (m/ž)"

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedInNatisni

 
objavlja

"JAVNI RAZPIS ZA MLADEGA RAZISKOVALCA (m/ž)"


Rok za prijavo je 10. junij 2024

 

Naslov: Analiza razvoja raka v tumorskem mikrookolju

Programska skupina: Ekotoksikologija, toksikološka genomika in karcenogeneza

Mentorica: dr. Barbara Breznik; so-mentorica: dr. Metka Novak Nacionalni inštitut za biologijo (NIB), javni raziskovalni zavod, katerega osnovna dejavnost so raziskave na področju biologije in sorodnih naravoslovnih ved. Aktivni smo na področjih kot je varovanje okolja, podnebne spremembe, ekološke in biotehnološke raziskave.

  • Ste dinamični in imate radi nove izzive?
  • Imate željo svojo akademsko in karierno pot po zaključenem študiju nadaljevati na podiplomskem študiju in z zaposlitvijo, poleg odličnih strokovnih znanj pridobiti tudi veščine komunikacije in vodenja ter nadalje imeti odprto pot za delo tako na drugih inštitutih kot tudi pri partnerjih v industriji?
  • Bi vas veselilo delo s fleksibilnim delovnim časom v stimulativnem mednarodnem delovnem okolju z možnostjo strokovnega in osebnega razvoja?
  • Radi delate v prijetni ekipi in prispevate svoj košček sestavljanke k odličnemu poslovanju družbeno odgovornega delodajalca, ki ceni sodelavce in skrbi za njihov osebni razvoj?

Če ste na vprašanja odgovorili z »DA«, boste veseli novice, da na osnovi Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21 in 40/23), Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 35/22, 144/22 in 79/23), Splošnega akta o stabilnem financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti Uradni list RS, št. 87/22 in 103/22 – popr.) ter Pravilnika o izboru in financiranju mladih raziskovalk in raziskovalcev na NIB,

Mladi/a raziskovalec/ka bo opravljal/a delo na Oddelku za genetsko toksikologijo in biologijo raka, v enoti Biologija raka v okviru nacionalnih in mednarodnih projektov ter mrež.


Od kandidata/kandidatke pričakujemo, da bo imel/a izobrazbo biološke, biokemijske, biotehnološke, farmacevtske smeri ali druge sorodne smeri in izkušnje z delom v celičnem in molekularnem laboratoriju. Zaželene so predvsem izkušnje z gojenjem celičnih kultur, molekularno in celično biologijo, mikroskopijo biokemijo proteinov. Predvideno raziskovalno delo povezuje znanja različnih področij znanosti, tudi bioinformatike in biomedicine.

Zaželena je sposobnost dela v skupini, komunikacijske sposobnosti, samoiniciativnosti, sposobnosti posredovanja rezultatov in pisanja znanstvenih objav ter kvalitetno znanje angleškega jezika in zainteresiranost za dodatno izobraževanje in raziskovalno delo v tujini.

Raziskovalno delo bo usmerjeno predvsem v študij celičnih in molekularnih lastnosti in mehanizmov preživetja tumorskih celic v tumorskem mikrookolju. Delo bo vezano na potekajoče projekte. Študijski del bo potekal na Mednarodni podiplomski šoli Jožef Stefan. Program usposabljanja in natančna vsebina doktorata bosta dokončno dogovorjena z izbrano/nim kandidatko / kandidatom.

Informacije: dr. Barbara Breznik in dr. Metka Novak,e-pošta: barbara.breznik@nib.si in metka.novak@nib.si

 

Kandidat za mladega raziskovalca mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • še nima zaključenega doktorata znanosti oz. pridobljenega znanstvenega naslova doktor/doktorica znanosti;

  • še ni bil zaposlen kot mladi raziskovalec;

  • kandidat za mladega raziskovalca lahko vstopi v sistem financiranja usposabljanja mladih raziskovalcev najkasneje štiri leta po zaključku študijskega programa druge stopnje oziroma izobrazbe, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene po študijskih programih druge stopnje (upošteva se leto zaključka), in je v skladu z zakonom, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 8. raven oziroma primerljivega študijskega programa, doseženega v tujini. Obdobje iz prejšnjega stavka se lahko podaljša zaradi upravičenih odsotnostih;

  • ima praviloma povprečno oceno vseh izpitov in vaj na študijskem programu prve stopnje in študijskem programu druge stopnje najmanj 8,00. Za študente, ki so študij zaključili v tujini – primerljiv ekvivalent, če ga je možno pridobiti, sicer vsaj priporočilo mentorja;

Izbrani mladi raziskovalci, ki ob prijavi na razpis še ne bodo imeli zaključenega študijskega programa druge stopnje, morajo študij zaključiti najkasneje do 15. septembra tekočega leta.

Vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite najkasneje do 10. junija 2024 po elektronski pošti na naslov kadrovska.sluzba@nib.si

Prijavi priložite tudi svoj CV, dokazila o opravljenih izpitih in povprečnih ocenah na l. in ll. stopnji študijskega programa ter opis morebitnega dosedanjega sodelovanja pri raziskovalnem delu.

Upoštevali bomo le vloge, ki bodo prispele na naslov v navedenem roku.

Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni po elektronski pošti na naslov, naveden v vlogi.