Projekti

Konzorcij projektnih pisarn za krepitev odličnosti, interdisciplinarnosti in mednarodne vpetosti slovenskega raziskovalnega prostora

Koordinator projekta: dr. Damjana Miklič Milek

Trajanje: 20. 4. 2023-30. 6. 2026

Financiranje projekta: Financiranje: projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija – NextGenerationEU

 Projekt »Konzorcij projektnih pisarn za krepitev odličnosti, interdisciplinarnosti in mednarodne vpetosti slovenskega raziskovalnega prostora – 5xPRO« ima za cilj krepitev potencialov projektnih pisarn kot podpornega okolja za dvig znanstvene odličnosti, interdisciplinarnosti, mednarodne vpetosti in uspešnosti slovenskih raziskovalcev na centraliziranih programih EU (Obzorje Evropa in drugi finančni inštrumenti, ki se izvajajo na ravni EU).

Predmet projekta 5xPRO je izmenjava znanj, izkušenj in dobrih praks petih slovenskih JRO z različnih znanstvenih disciplin in področij. Prednost multidisciplinarnosti je v različnosti znanj in veščin, izkušenj, izzivov, možnosti in pristopov k pridobivanju EU sredstev.  

V okviru projekta 5xPRO, ki ga koordinira in vodi Kemijski inštitut in v katerem sodelujemo partnerji Nacionalni inštitut za biologijo, Znanstveno raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za kovinske materiale in tehnologije ter Inštitut za novejšo zgodovino, se načrtuje precejšen vpliv na slovenski raziskovalni prostor. Ključni cilji projekta so zaposlitev devetih (9) novih sodelavcev pri članih konzorcija za polni delovni čas (2 na NIB) ter organizacija in izvedba 42 dogodkov strokovno-izobraževalnih vsebine. Dodatno bo v okviru aktivnosti konzorcij nastalo najmanj 15 elektronskih gradiv, ki bodo tako pisna kot posneta in vsa objavljena v skupnem repozitoriju. Posledično se bodo rezultati pokazali skozi dvig kakovosti prijav glede na Obzorje 2020 za 2 %, povečanje števila oddanih vlog na centralizirane razpise (100 na leto), krepitev kompetence prek 1300 zaposlenih pri članih konzorcija ter skozi vzpostavitev 1 nove strukture za krepitev projektnih prijav. Aktivnosti predvidene v projektu bodo dolgoročno pomagale vsem partnerjem pri dvigu uspešnosti svojih prijav na razpise centraliziranih finančnih inštrumentov EU.

Za doseganje ciljev je bilo oblikovanih 6 delovnih sklopov, pri vseh enakovredno sodeluje tudi NIB:
1. Mreženje (cilj je dvig znanja, kompetenc in izboljšano sodelovanje med projektnimi sodelavci v konzorcij 5xPRO vključenih JRO, raziskovalci ter ključnimi deležniki (končni uporabniki, odločevalci, razvojne agencije);
2. Podpora projektnim prijaviteljem (cilj je okrepiti podporo, ki bo prilagojena raziskovalcem, ohraniti in zvišati rezultate uspešnosti na razpise EU, povečati delež interdisciplinarnih prijav);
3. Krepitev usposobljenosti zaposlenih v projektnih pisarnah (cilj je krepitev znanja in veščin zaposlenih v projektnih pisarnah in projektnih sodelavcev, ki skrbijo za prijave in upravljanje projektov, vključevanje v  oblikovanje politik in strategij na ravni konzorcija);
4. Informiranje in komuniciranje (cilj je promocija projektnih pisarn in konzorcija, povečati prepoznavnost in pomembnost projektnega upravljanja, omogočati razpravo o projektnih prijavah in znanstvene odličnosti, informiranje ključne zainteresirane javnosti kot so raziskovalci, MIZŠ in drugi odločevalci);
5. Trajnost rezultatov (cilj je dolgoročno sodelovanje konzorcija, prispevek k profesionalizaciji poklica zaposlenih v projektnih pisarnah in projektnih sodelavcev;
6. Upravljanje projekta (cilj je učinkovito upravljanje projekta, nemotena komunikacija med partnerji konzorcija).

Prispevek k prepoznavnosti in internacionalizaciji slovenske raziskovalne sfere, vzpostavljanje trajnostnega modela  podpore slovenskim raziskovalcem in posledično večje črpanje sredstev finančnih inštrumentov namenjenim raziskavam in razvoju.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projket se izvaja v skladu z načrtom v okviru razvojnega področja pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente RRI – Raziskave, razvoj in inovacije (C3 K1), za ukrep Delovanje in upravljanje RRI sistema projekt Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah.

Skupna finančna vrednost projekta: 1.249.965,09 € (NOO: 1.243.351,35 €).

Vrednost projekta NIB: 325.064,78 € (NOO: 323.039,04 €).


Povezava na enotno spletno mesto načrta noo.gov.si

Povezava na portal evropskasredstva.si